គោល​បំណង​យុទ្ធសាស្ត្រ​

ដ្យាក្រាមទីមួយខាងក្រោមគឺជាគំរូឯកសារពេញលេញមួយអំពី ‘យុទ្ធសាស្ត្រការពារ/រំដោះ’ពោលគឺជាសេចក្តីសង្ខេបខ្លីច្បាស់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារដោយអហិង្សាទាំ/ការរំដោះដោយអហិង្សាទាំងមូល។

 

ដ្យាក្រាមនេះនឹងផ្តល់គំនិតឱ្យអ្នកតើថាឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រការពារ/រំដោះរបស់អ្នកគួរតែមានរូបរាងបែបណា ដើម្បីសកម្មជនដែលអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក អាចមើលឃើញអ្វីទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើ។

 

ដោយប្រើប្រាស់ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រដែលទុកលំហចន្លោះឱ្យបំពេញខាងក្រោម (ដែលអ្នកអាចទាញយកបាន)  អ្នកអាចសរសេរបំពេញចំណុច គោលបំណងនយោបាយនៃយុទ្ធសាស្ត្រការពារ/រំដោះរបស់អ្នក ពោលគឺ ‘អ្វីដែលអ្នកចង់បាន’។ គោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរ ពោលគឺ ‘មធ្យោបាយទៅរកអ្វីដែលអ្នកចង់បាន’ បានពន្យល់និងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឯកសាររួចហើយ (ព្រោះពួកវាទាំងពីរតែងតែដូចគ្នា)។

political-purpose-and-strategic-aims-kh

ឥឡូវនេះ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវកំណត់គោលដៅរបស់អ្នក សម្រាប់ការការពារនិងកំណត់ផ្នែកទាំងបី នីមួយៗ សម្រាប់ការតបតនឹងការវាយប្រហាររបស់សត្រូវទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក។  អំពីការវាស់ស្ទង់ស្ថានភាពនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រ៖

 

១. កំណត់ក្រុមសង្គមចម្បងដែលគេអាចប្រមូលការគាំទ្រនិងចូលរួមក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក (បន្ទាប់មក សរសេរឈ្មោះក្រុមទាំងនេះចូលទៅក្នុងរង្វង់ចំហនៅពីចំហៀងនៃដ្យាក្រាមខាងក្រោម)។

 

កំណត់ក្រុមយោធា ប៉ូលីស ទាហានប៉ារ៉ា ដែលការគាំទ្ររបស់ពួកគេមានភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារ/ឈ្លានពាន/កាន់កាប់/បង្កើតរបបផ្តាច់ការ  (បន្ទាប់មកសរសេរឈ្មោះក្រុមនេះចូលទៅក្នុងសសរទីមួយនៅខាងស្តាំដៃក្នុងដ្យាក្រាមទទេខាងក្រោម)។

 

៣. កំណត់ក្រុមសង្គមចម្បងនៅសង្គមរបស់គូប្រជែងដែលមានអំណាច (នៅប្រទេសផ្សេងក្នុងករណី ការឈ្លានពាន/កាន់កាប់ និងនៅប្រទេសរបស់អ្នកនៅក្នុងករណីរដ្ឋប្រហារ/របបផ្តាច់ការ) ដែលការគាំទ្ររបស់ពួកគេមានភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារ/ការឈ្លានពាន/ការកាន់កាប់/របបផ្តាច់ការ (បន្ទាប់មក សរសេរឈ្មោះក្រុមទាំងនេះចូលទៅក្នុងសសរទីពីរនៅខាងស្តាប់នៃដ្យាក្រាមទទេខាងក្រោម)។

 

៤. កំណត់ក្រុមសង្គមចម្បងនៅក្នុងសង្គមរបស់សម្ពន្ធមិត្តរបស់គូប្រជែងរបស់អ្នក ដែលការគាំទ្ររបស់ពួកគេមានភាពចាំបាច់ក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារ/ការឈ្លានពាន/ការកាន់កាប់/ការបង្កើតរបបផ្តាច់ការ (បន្ទាប់មកសរសេរឈ្មោះក្រុមទាំងនេះចូលទៅក្នុងសសរទីបីនៅខាងស្តាំនៃដ្យាក្រាមទទេខាងក្រោម)។

 

អ្នកគួរកំណត់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកទៅតាមរូបមន្តដែលត្រូវបានពន្យល់នៅក្នុងអត្ថបទនេះ៖ គោលបំណងនយោបាយនិងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃសកម្មភាពអហិង្សា។ ពោលគឺ ‘ជំរុញឱ្យក្រុមប្រជាជនជាក់លាក់ណាមួយធ្វើសកម្មភាពជាក់លាក់ណាមួយ’។

 

ខាងក្រោមនេះ អ្នកនិពន្ធបានកត់សម្គាល់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមូលដ្ឋានចំនួនបីដែលជាទូទៅមានលក្ខណៈសមរម្យសម្រាប់ជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ៖

១. យកឈ្នះរដ្ឋប្រហារនយោបាយឬយោធា

២. បណ្តេញការកាន់កាប់ដោយយោធា[ចេញពីប្រទេសរបស់អ្នក]

៣. ផ្តួលរំលំរបបផ្តាច់ការ

 

គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលសមរម្យជាទូទៅសម្រាប់ការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនយោបាយឬយោធា ដែលរួមមានចំណុចរាយដូចខាងក្រោម។ យ៉ាងណាក៏ដោយ គេគួរកត់សម្គាល់ថា បញ្ចីនេះអាចមានចំនួនអង្គការនីមួយៗច្រើនជាងនេះ ដូចជា សាជីវកម្មនីមួយៗដែលចូលរួមឬគាំទ្ររដ្ឋប្រហារ ទោះដើម្បីទាញយកធនធានឬបំពេញមុខងារដទៃទៀត ដូចជា ធនាគារ ដែលជួយទំនុកបម្រុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារ ដែលគេគួរតែបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

 

ជាការពិតណាស់ ក្រុមនីមួយៗនៅក្នុងចលនាការពារ ជាធម្មតា ផ្តោតការទទួលខុសត្រូវទៅលើតែការងាររបស់ពួក ដោយសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយឬពីរប៉ុណ្ណោះ។  វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៃចលនាតស៊ូ ក្នុងការធានាថាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយៗត្រូវបានលើកឡើងប្រាប់សមាជិក (គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយៗត្រូវបានកំណត់និងដាក់ជាអាទិភាពអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពក្នុងស្រុក)។

 

១. ជំរុញស្រ្តីនៅអង្គការស្រ្តី [អ.ស. ១, អ. ស. ២, អ.ស…] នៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។ ឧ. សកម្មភាពអហិង្សាសាមញ្ញៗអាចត្រឹមតែជាការពាក់និមិត្តរូបជាតិ (ដូចជា កន្លាស់អាវដែលមានរូបទង់ជាតិរបស់អ្នកឬក៏បូដែលមានពណ៌តំណាងជាតិ), ធ្វើពហិការមិនធ្វើការឱ្យសាជីវកម្មព័ត៌មានដែលគាំទ្ររដ្ឋប្រហារ និង/ឬដកហូតមូលនិធិពីធនាគារដែលគាំទ្ររដ្ឋប្រហារ។ សម្រាប់ចំណុចនេះនិងចំណុចបន្តបន្ទាប់ សូមចូលមើលបញ្ជីសកម្មភាពដែលធ្វើទៅបាននៅទីនេះ [១៩៨វិធីធ្វើសកម្មភាពអហិង្សា]។

 

២. ជំរុញកម្មករនៅ [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម  អ.ព. ១, អ.ព. ២, អ.ព…] នៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកក្នុង  [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកបានជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។ ឧ. ចំណុចនេះអាចមានដូចជា ការដកហូតកម្លាំងពលកម្មពីធនាគារ/សាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយឥស្សរជនឬជាកម្មសិទ្ធិបរទេសដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

 

៣. ជំរុញកសិករខ្នាតតូចនិងកម្មករកសិដ្ឋាននៅក្នុង [អង្គការ ក. ១, ក. ២, ក…] នៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះ ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាពយុទ្ធនាការដែលអ្នកបានជ្រើសរើស និង/ឬ ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នក]។

 

៤. ជំរុញសមាជិក [សហគមន៍សាសនា ស.ស. ១, ស.ស. ២, ស.ស… ] នៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះ ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកបានជ្រើសរើស និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក។]

 

៥. ជំរុញសមាជិក [សហគមន៍ជនជាតិ ស.ជ. ១, ស.ជ. ២, ស.ជ…] នៅក្នុង [ប្រទេសអ្នក]  ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

៦. ជំរុញសកម្មជន សិល្បករ តន្រី្តករ និងក្រុមសង្គមចម្បងនានានៅក្នុង [អង្គការ អ.១, អ.២, អ…] នៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យចូលរួមយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកបានជ្រើសរើសនិងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

៧. ជំរុញនិស្សិតនៅ [អង្គការនិស្សិត អ.ន. ១, អ.ន.២, អ.ន…] នៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះរបស់អ្នកដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការ និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

៨. ជំរុញទាហាននៅកងពលយោធា [យ.១, យ.២, យ…] បដិសេធមិនគោរពបទបញ្ជារបស់អ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារ ដែលបញ្ជាឱ្យចាប់ខ្លួន, វាយដំ, ធ្វើទារុណកម្ម និងបាញ់ប្រហារសកម្មជនអហិង្សានិងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតនៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

៩. ជំរុញប៉ូលីសនៅក្នុងអង្គភាពប៉ូលីស [ ប.១,ប.២, ប…] បដិសេធមិនធ្វើតាមបញ្ជារបស់អ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារ ឱ្យចាប់ខ្លួន, វាយដំ, ធ្វើទារុណកម្ម, និងបាញ់ប្រហារសកម្មជនអហិង្សានិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

១០. ជំរុញឈ្មួញដែលរកស៊ីជំនួញខ្នាតតូចនៅក្នុង [អង្គការ ជ.ត. ១, ជ.ត. ២, ជ.ត…] នៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក] បដិសេធមិនសហការនឹងអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារ ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

១១. ជំរុញឈ្មួញដែលប្រតិបត្តិការសាជីវកម្មលក់សិទ្ធិចម្រុះជនជាតិ នៅក្នុង [អង្គការ ស.ល.១, ស.ល.២, ស.ល…] នៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យបដិសេធមិនសហការជាមួយអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារ ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកបានជ្រើសរើស និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

១២. ជំរុញអ្នកជំនួញដែលគ្រប់គ្រងសាខាក្នុងស្រុកនៃសាជីវកម្មចម្រុះជនជាតិខ្នាតធំ នៅក្នុង [អង្គការ ស.ច.ជ.១, ស.ច.ជ.២, ស.ច.ជ…] នៅ [ក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យបដិសេធមិនសហការជាមួយអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារ ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការដែលអ្នកជ្រើសរើស និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

១៣. ជំរុញកសិករខ្នាតធំនិងអ្នកធ្វើការនៅកសិដ្ឋានខ្នាតធំនៅក្នុង [អង្គការ អ.ក.១, អ.ក.២, អ.ក…] នៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យបដិសេធមិនសហការជាមួយអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារ ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

១៤. ជំរុញអ្នកគ្រប់គ្រងនិងកម្មករបច្ចេកទេសបរទេស [ដែលធ្វើការឱ្យសាជីវកម្មដែលទាញយកធនធាន ទ.១, ទ. ២, ទ…] ដែលមកពី [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប. ២, ប.ប… ដែលក្នុងប្រទេសនោះមានឥស្សរជនគាំទ្រអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេស] ឱ្យដកខ្លួនចេញពី [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

១៥. ជំរុញកម្មករនៅក្នុង [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.៤, អ.ព.៥, អ.ព…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប. ១, ប.ប.២, ប.ប…

ដែលក្នុងប្រទេសនោះមានឥស្សរជនគាំទ្រអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់យុទ្ធោបករណ៍ អាវុធទៅ [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

១៦. ជំរុញកម្មករនៅក្នុង [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.៧, អ.ព.៨, អ.ព…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប. ១, ប.ប.២, ប.ប…

ដែលក្នុងប្រទេសនោះមានឥស្សរជនគាំទ្រអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យបង្អាក់ការចល័តកងទ័ព/យុទ្ធោបករណ៍ទៅកាន់ [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

១៧. ជំរុញកម្មករនៅក្នុង [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ស. ១០, អ.ស. ១១, អ.ស…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសនោះមានឥស្សរជនគាំទ្រអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] គាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះ ដោយ បដិសេធមិនលក់ [ធនធានជាក់លាក់ណាមួយ] ដែលទាញចេញឬនាំចេញពី[ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

១៨. ជំរុញកម្មករនៅ[សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.១៣, អ.ព.១៤, អ.ស…] ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប… ដែលក្នុងប្រទេសនោះមានឥស្សរជនគាំទ្រអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះ ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

១៩. ជំរុញស្ត្រីនៅ [អង្គការស្រ្តី អ.ស.៤, អ.ស. ៥, អ.ស…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.៤, ប.ប.៥, ប.ប… ដែលក្នុងប្រទេសមានឥស្សរជនគាំទ្រអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

២០. ជំរុញសមាជិក [និកាយសាសនា ន.ស. ១, ន.ស. ២, ន.ស…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប. ២, ប.ប… ដែលក្នុងប្រទេសនោះមានឥស្សរជនគាំទ្រអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអ្នក] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើសនិង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

២១. ជំរុញសកម្មជនសាមគ្គីនៅក្នុង [អង្គការសកម្មជន  ស.១, ស.២, ស…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប… ដែលក្នុងប្រទេសនោះមានឥស្សរជនគាំទ្រអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើសនិងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់]។

 

២២. ជំរុញសមាជិក [សហគមន៍និរទេសរបស់អ្នក ស.ន.១, ស.ន.២, ស.ន…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប… ដែលក្នុងប្រទេសនោះមានឥស្សរជនគាំទ្រអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នកដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

២៣. ជំរុញនិស្សិតនៅក្នុង [អង្គការនិស្សិត អ. ន.៤, អ. ន.៥, អ. ន…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប… ដែលឥស្សរជននៅប្រទេសគាំទ្រអ្នកធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ដើម្បីគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នក ដោយចូលរួមនៅក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការដែលអ្នកបានច្រើសរើស និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានានៅក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលសមរម្យជាទូទៅសម្រាប់ការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនយោបាយឬយោធា ដែលត្រូវនឹងរូបមន្ត រួមមានជាចំណុចរាយដូចខាងក្រោម។ យ៉ាងណាក៏ដោយ គេគួរកត់សម្គាល់ថា បញ្ចីនេះអាចមានចំនួនអង្គការនីមួយៗច្រើនជាងនេះ ដូចជា សាជីវកម្មនីមួយៗដែលចូលរួមឬគាំទ្រការកាន់កាប់ ទោះដើម្បីទាញយកធនធានឬបំពេញមុខងារដទៃទៀត ដូចជា ធនាគារ ដែលជួយទំនុកបម្រុង ដែលគេគួរតែបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

ជាការពិតណាស់ ក្រុមនីមួយៗនៅក្នុងចលនាការពារ ជាធម្មតា ផ្តោតការទទួលខុសត្រូវទៅលើការងាររបស់ពួក ដោយសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយឬពីរប៉ុណ្ណោះ។  វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៃចលនាតស៊ូ ក្នុងការធានាថាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយៗត្រូវបានលើកឡើងប្រាប់សមាជិក (គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយៗត្រូវបានកំណត់និងដាក់ជាអាទិភាពអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពក្នុងស្រុក)។

 

១. ជំរុញស្រ្តីនៅក្នុងអង្គការស្រ្តី [អ.ស. ១, អ. ស. ២, អ.ស…] នៅក្នុង [ប្រទេស/តំបន់របស់អ្នក] ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកនៅក្នុង សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមក្នុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។ ឧ. សកម្មភាពអហិង្សាសាមញ្ញៗអាចត្រឹមតែជាការពាក់និមិត្តរូបជាតិ (ដូចជា កន្លាស់អាវដែលមានរូបទង់ជាតិរបស់អ្នកឬក៏បូដែលមានពណ៌តំណាងជាតិ), ធ្វើពហិការមិនធ្វើការឱ្យសាជីវកម្មព័ត៌មានដែលគាំទ្រការកាន់កាប់យោធា និង/ឬដកហូតមូលនិធិពីធនាគារដែលគាំទ្រការកាន់កាប់នេះ។ សម្រាប់ចំណុចនេះនិងចំណុចបន្តបន្ទាប់ សូមចូលមើលបញ្ជីសកម្មភាពដែលធ្វើទៅបាននៅទីនេះ [១៩៨វិធីធ្វើសកម្មភាពអហិង្សា]។

 

២. ជំរុញកម្មករនៅក្នុង [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម  អ.ព. ១, អ.ព. ២, អ.ព…] នៅក្នុង [តំបន់/ប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកនៅក្នុង  [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកបានជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនា]។ ឧ. ចំណុចនេះអាចមានដូចជា ការដកហូតកម្លាំងពលកម្មពីធនាគារ/សាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយអ្នកកាន់កាប់[តំបន់/ប្រទេសរបស់អ្នក] ឬជាកម្មសិទ្ធិបរទេសដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

 

៣. ជំរុញសមាជិក [សហគមន៍សាសនា ស.ស. ១, ស.ស. ២, ស.ស… ] ក្នុង [តំបន់/ប្រទេសអ្នក] ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះ ដោយរួមចំណែកនៅក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកបានជ្រើសរើស និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក។]

 

៤. ជំរុញសមាជិក [សហគមន៍ជនជាតិ ស.ជ. ១, ស.ជ. ២, ស.ជ…] នៅក្នុង [តំបន់/ប្រទេសរបស់អ្នក]  ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកនៅក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

៥. ជំរុញនិស្សិតនៅ [អង្គការនិស្សិត អ.ន. ១, អ.ន.២, អ.ន…] នៅក្នុង [តំបន់ប្រទេសអ្នក] ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះរបស់អ្នកដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការ និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

៦. ជំរុញកម្មករនៅក្នុង [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.៤, អ.ព.៥, អ.ព…] នៃ [ប្រទេសរបស់ឥស្សរជនដែលជាគូប្រជែងរបស់អ្នកបដិសេធមិនលក់ [ធនធានជាក់លាក់ណាមួយ] ដែលទាញចេញឬនាំចេញពី [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

៧. ជំរុញកម្មករនៅក្នុង [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.៧, អ.ព.៨, អ.ព…] នៃ [ប្រទេសរបស់ឥស្សរជនដែលជាគូប្រជែងរបស់អ្នក ឱ្យបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់យុទ្ធោបករណ៍ទៅកាន់ [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

៨. ជំរុញកម្មករនៅក្នុង [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.១០, អ.ព. ១១, អ.ព…] នៃ [ប្រទេសរបស់ឥស្សរជនដែលជាគូប្រជែងរបស់អ្នក] ឱ្យបង្អាក់ការចល័តកងទ័ព/យុទ្ធោបករណ៍ ទៅកាន់ [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

៩. ជំរុញកម្មករ [ធ្វើការឱ្យសាជីវកម្មទាញយកធនធាន ទ.១, ទ.២, ទ…] ដែលមកពី [ប្រទេសរបស់ឥស្សរជនដែលជាគូប្រជែងរបស់អ្នក] ឱ្យដកខ្លួនចេញពី [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

១០. ជំរុញស្ត្រីនៅក្នុង [អង្គការស្រ្តី អ.ស. ៤, អ.ស. ៥, អ.ស…] នៃ [ប្រទេសរបស់ឥស្សរជនដែលជាគូប្រជែងរបស់អ្នក] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកនៅក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

១១. ជំរុញសមាជិក [និកាយសាសនា ន.ស.១, ន.ស.២, ន.ស…] នៅក្នុង [ប្រទេសរបស់ឥស្សរជនដែលជាគូប្រជែងរបស់អ្នក] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកនៅក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានានៅក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

១២. ជំរុញនិស្សិតនៅក្នុង [អង្គការនិស្សិត អ.ន.៤, អ.ស. ៥, អ.ស…] នៃ [ប្រទេសរបស់ឥស្សរជនដែលជាគូប្រជែងរបស់អ្នក]ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកនៅក្នុង [សកម្មភាពយុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

១៣. ជំរុញសកម្មជនសាមគ្គីនៅក្នុង [អង្គការសកម្មជន  ស.១, ស.២, ស…] នៃ [ប្រទេសរបស់ឥស្សរជនដែលជាគួប្រជែងរបស់អ្នក] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នក ដោយចូលរួមនៅក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើសនិងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

១៤. ជំរុញទាហាននៅកងពលយោធា [យ.១, យ.២, យ…] បដិសេធមិនគោរពបទបញ្ជាឱ្យចាប់ខ្លួន, វាយដំ, ធ្វើទារុណកម្ម និងបាញ់ប្រហារសកម្មជនអហិង្សានិងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតនៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

១៥. ជំរុញប៉ូលីសនៅក្នុងអង្គភាពប៉ូលីស [ ប.១, ប.២, ប…] បដិសេធមិនធ្វើតាមបញ្ជាឱ្យចាប់ខ្លួន, វាយដំ, ធ្វើទារុណកម្ម, និងបាញ់ប្រហារសកម្មជនអហិង្សានិងប្រជាពលរដ្ឋ [នៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

១៦. ជំរុញអ្នកគ្រប់គ្រងនិងកម្មករបច្ចេកទេសបរទេស [ដែលធ្វើការឱ្យសាជីវកម្មដែលទាញយកធនធាន ទ.១, ទ. ២, ទ…] ដែលមកពី [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប. ២, ប.ប… ] ឱ្យដកខ្លួនចេញពី [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

១៧. ជំរុញកម្មករនៅក្នុង [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.១៣, អ.ព.១៤, អ.ព…] ដែលធ្វើការនៅក្នុង [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…] ឱ្យបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់យុទ្ធោបករណ៍ទៅកាន់ [ឥស្សរជនដែលជាគូប្រជែងរបស់អ្នក]។

(18) To cause the workers in [trade unions or labor organizations T16, T17, T…] in [third party country 3P1, 3P2, 3P…] to interrupt the transport of [military personnel/military weapons] to [your opponent elite].

 

១៨. ជំរុញកម្មករនៅក្នុង [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.១៣, អ.ព.១៤, អ.ព…] ដែលធ្វើការនៅក្នុង [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…] ឱ្យបង្អាក់ការចល័តកងទ័ព/យុទ្ធោបករណ៍ទៅកាន់ [ឥស្សរជនដែលជាគូប្រជែងរបស់អ្នក]។

 

១៩. ជំរុញកម្មករនៅ [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.១៩, អ.ព.២០, អ.ស…] ធ្វើការនៅក្នុង [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប. ២, ប.ប…] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះ ដោយរួមចំណែកនៅក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

២០. ជំរុញស្ត្រីនៅ [អង្គការស្រ្តី អ.ស.៧, អ.ស. ៨, អ.ស…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នកដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានានៅក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

២១. ជំរុញសមាជិក [និកាយសាសនា ន.ស. ៧, ន.ស. ៨, ន.ស…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប. ២, ប.ប…] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើសនិង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

២២. ជំរុញសមាជិក [អង្គការសកម្មជន ស.៤, ស. ៥, ស…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះដោយរួមចំណែកនៅក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានានៅក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

២៣. ជំរុញសមាជិក [សហគមន៍និរទេសរបស់អ្នក ស.ន.១, ស.ន.២, ស.ន…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នកដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

២៤. ជំរុញនិស្សិតនៅក្នុង [អង្គការនិស្សិត អ.ន.៧, អ.ន.៨, អ.ន…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះ ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើសនិង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានានៅក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

 

គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលសមរម្យជាទូទៅសម្រាប់ការផ្តួលរំលំរបបផ្តាច់ការ ដែលត្រូវនឹងរូបមន្ត រួមមានជាចំណុចរាយដូចខាងក្រោម។ យ៉ាងណាក៏ដោយ គេគួរកត់សម្គាល់ថា បញ្ចីនេះអាចមានចំនួនអង្គការនីមួយៗច្រើនជាងនេះ ដូចជា សាជីវកម្មនីមួយៗដែលចូលរួមឬគាំទ្ររបបផ្តាច់ការ ទោះដើម្បីទាញយកធនធានឬបំពេញមុខងារដទៃទៀត ដូចជា ធនាគារ ដែលជួយទំនុកបម្រុង ដែលគេគួរតែបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

ជាការពិតណាស់ ក្រុមនីមួយៗនៅក្នុងចលនាការពារ ជាធម្មតា ផ្តោតការទទួលខុសត្រូវទៅលើការងាររបស់ពួក ដោយសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយឬពីរប៉ុណ្ណោះ។  វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៃចលនាតស៊ូ ក្នុងការធានាថាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយៗត្រូវបានលើកឡើងប្រាប់សមាជិក (គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនីមួយៗត្រូវបានកំណត់និងដាក់ជាអាទិភាពអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពក្នុងស្រុក)។

 

១. ជំរុញស្រ្តីនៅក្នុងអង្គការស្រ្តី [អ.ស. ១, អ. ស. ២, អ.ស…] នៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកនៅក្នុង  [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមក្នុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។ ឧ. សកម្មភាពអហិង្សាសាមញ្ញៗអាចត្រឹមតែជាការពាក់និមិត្តរូបជាតិ (ដូចជា កន្លាស់អាវដែលមានរូបទង់ជាតិរបស់អ្នកឬក៏បូដែលមានពណ៌តំណាងជាតិ), ធ្វើពហិការមិនធ្វើការឱ្យសាជីវកម្មព័ត៌មានដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការ និង/ឬដកហូតមូលនិធិពីធនាគារដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការ។ សម្រាប់ចំណុចនេះនិងចំណុចបន្តបន្ទាប់ សូមចូលមើលបញ្ជីសកម្មភាពដែលធ្វើទៅបាននៅទីនេះ [១៩៨វិធីធ្វើសកម្មភាពអហិង្សា]។

 

២. ជំរុញកម្មករនៅក្នុង [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម  អ.ព. ១, អ.ព. ២, អ.ព…] នៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកក្នុង  [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកបានជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។ ឧ. ចំណុចនេះអាចមានដូចជា ការដកហូតកម្លាំងពលកម្មពីធនាគារ/សាជីវកម្មដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ នៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

 

៣. ជំរុញសមាជិក [សហគមន៍សាសនា ស.ស. ១, ស.ស. ២, ស.ស… ] ក្នុង [ប្រទេសអ្នក] ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះ ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកបានជ្រើសរើស និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក។]

 

៤. ជំរុញសមាជិក [សហគមន៍ជនជាតិ ស.ជ. ១, ស.ជ. ២, ស.ជ…] នៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក]  ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

៥. ជំរុញនិស្សិតនៅ [អង្គការនិស្សិត អ.ន. ១, អ.ន.២, អ.ន…] នៅក្នុង [ប្រទេសអ្នក] ឱ្យចូលរួមបំពេញយុទ្ធសាស្ត្ររំដោះរបស់អ្នកដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការ និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

៦. ជំរុញកម្មករនៅក្នុង [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.៤, អ.ព.៥, អ.ព…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក]   បដិសេធមិនលក់ [ធនធានជាក់លាក់ណាមួយ] ដែលទាញចេញឬនាំចេញពី [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

៧. ជំរុញកម្មករនៅក្នុង [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.៧, អ.ព.៨, អ.ព…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក]  ឱ្យបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់យុទ្ធោបករណ៍ទៅកាន់ [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

៨. ជំរុញកម្មករនៅ [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.១០, អ.ព. ១១, អ.ព…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក]  ឱ្យបង្អាក់ការចល័តកងទ័ព/យុទ្ធោបករណ៍ ទៅកាន់ [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

៩. ជំរុញកម្មករ [ធ្វើការឱ្យសាជីវកម្មទាញយកធនធាន ទ.១, ទ.២, ទ…] ដែលមកពី [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក]   ឱ្យដកខ្លួនចេញពី [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

១០. ជំរុញស្ត្រីនៅក្នុង [អង្គការស្រ្តី អ.ស. ៤, អ.ស. ៥, អ.ស…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកនៅក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

១១. ជំរុញសមាជិក [និកាយសាសនា ន.ស.១, ន.ស.២, ន.ស…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក]   ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកនៅក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានានៅក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

១២. ជំរុញនិស្សិតនៅ [អង្គការនិស្សិត អ.ន.៤, អ.ស. ៥, អ.ស…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក]   ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកនៅក្នុង [សកម្មភាពយុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

១៣. ជំរុញសកម្មជនសាមគ្គីនៅក្នុង [អង្គការសកម្មជន  ស.១, ស.២, ស…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នក ដោយចូលរួមនៅក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើសនិងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

១៤. ជំរុញទាហាននៅកងពលយោធា [យ.១, យ.២, យ…] បដិសេធមិនគោរពបទបញ្ជាឱ្យចាប់ខ្លួន, វាយដំ, ធ្វើទារុណកម្ម និងបាញ់ប្រហារសកម្មជនអហិង្សានិងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតនៅក្នុង [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

១៥. ជំរុញប៉ូលីសនៅក្នុងអង្គភាពប៉ូលីស [ ប.១, ប.២, ប…] បដិសេធមិនធ្វើតាមបញ្ជាឱ្យចាប់ខ្លួន, វាយដំ, ធ្វើទារុណកម្ម, និងបាញ់ប្រហារសកម្មជនអហិង្សានិងប្រជាពលរដ្ឋ [នៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

១៦. ជំរុញអ្នកគ្រប់គ្រងនិងកម្មករបច្ចេកទេសបរទេស [ដែលធ្វើការឱ្យសាជីវកម្មដែលទាញយកធនធាន ទ.១, ទ. ២, ទ…] ដែលមកពី [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យដកខ្លួនចេញពី [ប្រទេសរបស់អ្នក]។

 

១៧. ជំរុញកម្មករនៅក្នុង [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.១៣, អ.ព.១៤, អ.ព…] ដែលធ្វើការនៅក្នុង [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់យុទ្ធោបករណ៍ទៅកាន់ [ឥស្សរជនដែលជាគូប្រជែងរបស់អ្នក]។

 

១៨. ជំរុញកម្មករនៅក្នុង [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.១៣, អ.ព.១៤, អ.ព…] ដែលធ្វើការនៅក្នុង [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យបង្អាក់ការចល័តកងទ័ព/យុទ្ធោបករណ៍ទៅកាន់ [របបផ្តាច់ការដែលជាគូប្រជែងរបស់អ្នក]។

 

១៩. ជំរុញកម្មករនៅ [សហជីពឬអង្គការពលកម្ម អ.ព.១៩, អ.ព.២០, អ.ស…] ធ្វើការនៅក្នុង [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក]  ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះ ដោយរួមចំណែកនៅក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

២០. ជំរុញស្ត្រីនៅ [អង្គការស្រ្តី អ.ស.៧, អ.ស. ៨, អ.ស…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នកដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានានៅក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

២១. ជំរុញសមាជិក [និកាយសាសនា ន.ស. ៧, ន.ស. ៨, ន.ស…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក]  ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នក ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើសនិង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

២២. ជំរុញសមាជិក [អង្គការសកម្មជន ស.៤, ស. ៥, ស…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក]  ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះដោយរួមចំណែកនៅក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានានៅក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

២៣. ជំរុញសមាជិក [សហគមន៍និរទេសរបស់អ្នក ស.ន.១, ស.ន.២, ស.ន…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក] ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះរបស់អ្នកដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើស និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានាក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

 

២៤. ជំរុញនិស្សិតនៅក្នុង [អង្គការនិស្សិត អ.ន.៧, អ.ន.៨, អ.ន…] នៃ [ប្រទេសទីបី ប.ប.១, ប.ប.២, ប.ប…ដែលក្នុងប្រទេសគន្លឹះនោះ មានឥស្សរជនដែលគាំទ្ររបបផ្តាច់ការក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក]  ឱ្យគាំទ្រចលនាតស៊ូរំដោះ ដោយរួមចំណែកក្នុង [សកម្មភាព/យុទ្ធនាការអហិង្សាដែលអ្នកជ្រើសរើសនិង/ឬចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនានានៅក្នុងកម្មវិធីស្ថាបនារបស់អ្នក]។

political-purpose-and-strategic-aims-kh-blank

 

ប្រភពឯកសារ:

https://nonviolentliberationstrategy.wordpress.com/strategywheel/strategic-aims/

Advertisements