អំពី​អ្នក​និពន្ធ​ រ៉ូបឺត​ ជេមស៍​​ ប៊ើររ៉ូស៍​

បើអ្នកចង់ដឹងអំពីខ្ញុំ អ្នកអាចចូលអាននៅក្នុងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ រ៉ូបឺត ជេមស៍ ប៊ើររ៉ូស៍ (Robert J. Burrowes)។

ខ្ញុំបានបញ្ចូលវិឌីអូអំពីខ្ញុំ ដែលត្រូវគេគេសម្ភាសអំពីក្រុមសន្តិភាព Gulf Peace Team នៅឆ្នាំ១៩៩១ និងរូបភាពខ្ញុំមួយចំនួនតូច ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពអហិង្សានៅខាងក្រោម។ មានសេចក្តីពន្យល់សង្ខេបងំពីយុទ្ធនាការទាំងអស់នៅក្នុងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ។

បើអ្នកចង់បានជំនួយក្នុងការស្វែងយល់និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអហិង្សា ដូចដែលបានពណ៌នានៅទីនេះ អ្នកត្រូវបានស្វាគមទាក់ទងផ្ទាល់នឹងជាមួយនឹងខ្ញុំ “Robert J. Burrowes” flametree@riseup.net

គេហទំព័រពាក់ព័ន្ធ៖

១. The Peoples Charter to Create a Nonviolent World៖ ធម្មនុញ្ញប្រជាជនដើម្បីបង្កើតពិភពលោកដែលគ្មានអំពើហិង្សា រចនាឡើងកសាងឯកច្ឆន្ទទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការប្រើអំពើហិង្សាគ្រប់បរិបទ។

២. Why Violence? ហេតុប្រើអំពើហិង្សា? ពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលមនុស្សមានលក្ខណៈហិង្សានិងថាតើពួកយើងអាចធ្វើអ្វីបានអំពីបញ្ហានេះ។

៣. The Flame Tree Project to Save Life on Earth គម្រោងហ្វ្លេមទ្រីដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតនៅលើផែនការ គឺយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយដើម្បីបញ្ចៀសដំណើរដាច់ពូជរបស់មនុស្ស។

៤. Nonviolent Campaign Strategy យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយុទ្ធនាការអហិង្សា ពន្យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផល សន្តិភាព, បរិស្ថាន យុត្តិធម៌សង្គម

៥. Anita McKone  រួមមានសំណេរបស់ Anita McKone អំពីគំនិតអហិង្សា និងចម្រៀងរបស់នាងអំពីអំពើអហិង្សា។

៦. Global Nonviolence Network បណ្តាញអហិង្សាសាកល គឺជាបញ្ជីរាយនាមអង្គការអហិង្សានៅទូទាំងពិភពលោក។


This blog is translated by Sovannarun TAY with the permission of the author. Any error in translation is the sole responsibility of the translator.

គេហ៍ទំព័រនេះបកប្រែដោយលោក តៃ សុវណ្ណារុណ ដោយមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់។ កំហុសទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅក្នុងការបកប្រែគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបកប្រែ មិនអ្នកនិពន្ធទេ។

Advertisements