អំពី​អ្នក​និពន្ធ​ រ៉ូបឺត​ ជេមស៍​​ ប៊ើររ៉ូស៍​

បើអ្នកចង់ដឹងអំពីខ្ញុំ អ្នកអាចចូលអាននៅក្នុងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ រ៉ូបឺត ជេមស៍ ប៊ើររ៉ូស៍ (Robert J. Burrowes)។

ខ្ញុំបានបញ្ចូលវិឌីអូអំពីខ្ញុំ ដែលត្រូវគេគេសម្ភាសអំពីក្រុមសន្តិភាព Gulf Peace Team នៅឆ្នាំ១៩៩១ និងរូបភាពខ្ញុំមួយចំនួនតូច ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពអហិង្សានៅខាងក្រោម។ មានសេចក្តីពន្យល់សង្ខេបងំពីយុទ្ធនាការទាំងអស់នៅក្នុងគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ។

បើអ្នកចង់បានជំនួយក្នុងការស្វែងយល់និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអហិង្សា ដូចដែលបានពណ៌នានៅទីនេះ អ្នកត្រូវបានស្វាគមទាក់ទងផ្ទាល់នឹងជាមួយនឹងខ្ញុំ “Robert J. Burrowes” flametree@riseup.net

គេហទំព័រពាក់ព័ន្ធ៖

១. The Peoples Charter to Create a Nonviolent World៖ ធម្មនុញ្ញប្រជាជនដើម្បីបង្កើតពិភពលោកដែលគ្មានអំពើហិង្សា រចនាឡើងកសាងឯកច្ឆន្ទទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការប្រើអំពើហិង្សាគ្រប់បរិបទ។

២. Why Violence? ហេតុប្រើអំពើហិង្សា? ពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលមនុស្សមានលក្ខណៈហិង្សានិងថាតើពួកយើងអាចធ្វើអ្វីបានអំពីបញ្ហានេះ។

៣. The Flame Tree Project to Save Life on Earth គម្រោងហ្វ្លេមទ្រីដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតនៅលើផែនការ គឺយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយដើម្បីបញ្ចៀសដំណើរដាច់ពូជរបស់មនុស្ស។

៤. Nonviolent Campaign Strategy យុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយុទ្ធនាការអហិង្សា ពន្យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផល សន្តិភាព, បរិស្ថាន យុត្តិធម៌សង្គម

៥. Anita McKone  រួមមានសំណេរបស់ Anita McKone អំពីគំនិតអហិង្សា និងចម្រៀងរបស់នាងអំពីអំពើអហិង្សា។

៦. Global Nonviolence Network បណ្តាញអហិង្សាសាកល គឺជាបញ្ជីរាយនាមអង្គការអហិង្សានៅទូទាំងពិភពលោក។

Advertisements